ALLIN > חינוך ונוער > חינוך > חינוך בהוד השרון: כמה תלמידים זכאים לבגרות? כמה נשרו? כמה כסף מושקע בכל תלמיד?

חינוך בהוד השרון: כמה תלמידים זכאים לבגרות? כמה נשרו? כמה כסף מושקע בכל תלמיד?

חינוך בהוד השרון: כמה תלמידים זכאים לבגרות? כמה נשרו? כמה כסף מושקע בכל תלמיד?

לקראת שנת הלימודים החדשה, שתחל בעוד כחודש, אנו מביאים לפניכם את עיקרי הנתונים על מערכת החינוך בהוד השרון לשנת הלימודים תשע"ז כפי שהתפרסמו על ידי משרד החינוך.

נתונים כלליים

מהנתונים עולה כי בשנת הלימודים תשע"ז מספר התלמידים הכולל שלמדו בהוד השרון עמד על 11,284 תלמידים, כאשר 91.3% לומדים בחינוך הרגיל ו-8.7% לומדים בחינוך המיוחד.

התלמידים התפזרו בין 23 מוסדות לימוד הכוללים 387 כיתות. הצפיפות בכיתה בודדת בממוצע עמדה על 31.1 תלמידים. כשמסתכלים על ההתפלגות בשכבות הגיל השונות, ממוצע התלמידים בכיתה ביסודי עומד על 30.4, ממוצע תלמידים בחטיבת הביניים עומד על 37.1 וממוצע התלמידים בחטיבה העליונה עומד על 28.9 תלמידים.

מספר עובדי ההוראה עמד על 1,005, כשההתפלגות היא 154 מורים ו-851 מורות, מתוכם 57.5% בעלי תואר שני ומעלה.

תקציב

התקציב השנתי הכלל ארצי לשנת הלימודים תשע"ז הינו כ-58 מיליארד שקל. נציין כי משרד החינוך לא כלל בחישובי התקציב: השתתפות הרשויות המקומיות בבתי הספר, תשלומי הורים ותקציבי מגזר שלישי.

תקציב החינוך השנתי הכולל בהוד השרון עמד על 280,131,202  שקל, וחולק לשכר מורים בסך 211,618,082 שקל ולתשלומים שאינם שכר מורים על סך 68,513,120 שקל .

שכר המורים התחלק בין פרמטרים שונים, המתוקצבים שבהם: עלות שעות הוראה בתקצוב של 139,681,771 שקל, עלות שכר לימוד חטיבה עליונה בתקצוב של 68,826,301 שקל. תשלומים שאינם שכר מורים התחלקו גם הם בין פרמטרים שונים, המתוקצבים שבהם: שירותי היקף בסך 27,423,806 שקל; תשלומים לרשויות בגין גני ילדים על סך 16,153,705 שקל ורכישת חוזים והקצבות בסך 10,641,942 שקל.

עלות ממוצעת כוללת לתמיד עומדת על 18,223 שקל, כאשר החלוקה לפי שכבות גיל נעשתה באופן הבא: עלות ממוצעת לתלמיד ביסודי 13,153 שקל, עלות ממוצעת לתלמיד בחטיבת הביניים 15,156 שקל ועלות ממוצעת לתלמיד בחטיבה העליונה 27,773 שקל.

עלות ממוצעת לכיתה ביסודי עומדת על 389,734 שקל, ועלות ממוצעת לכיתה בחטיבת הביניים 543,128 שקל.

התמדה ונשירה

בסעיף ההתמדה תלמידי הוד השרון עומדים על 90.5% בעוד שהנתון הכלל ארצי עומד על 80%. נתוני הנשירה בהוד השרון עומדים על 0.9% בהשוואה ל-1.2% נשירה בשאר הארץ. אם מסתכלים על שכבות הגיל השונות בעיר, אחוז הנשירה בחטיבת הביניים עומד על 0.5% לעומת 1.1% נשירה בתיכונים.

זכאות לבגרות

אחוז התלמידים הזכאים לבגרות בהוד השרון עומד על 82% לעומת 68.2% בשאר הארץ. בתוך כך אחוז הזכאים לתעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל באנגלית עומד על 66.2% לעומת 35.7% בשאר הארץ, ואחוז הזכאים לתעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל במתמטיקה עומד על 25.3% לעומת 14.3% בשאר הארץ.

מאת: נאוה טלהון | תמונת המחשה: freepik

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

Comments are closed.

תפריט